singapore.jpg

仁波切教學行程

《大乘莊嚴經論》第二講(直播链接)

Date:
18 - 20 May 2019
At:
新加坡

《大乘莊嚴經論》(梵語:Mahāyāna-sūtrālamkāra-kārikā),為彌勒五論之一。是無著上升到兜率天請彌勒所說,一般認為古印度高僧無著所撰寫的一部經論,是闡揚佛教唯識與菩薩道哲學的文獻。該論以瑜伽師地的角度闡明菩薩道的見、修、行、道,因何發菩提心及發心後的修持方式。論述菩薩發心、修行以及相應修行的法門、大乘佛教要則等。

宗薩欽哲仁波切佛法開示

《大乘莊嚴經論》第二講

 

時間:2019年5月18-20日

             5/18: 10:00 – 16:00

             5/19: 10:00 – 16:00

             5/20: 9:30 – 11:30

地點:新加坡

報名:https://dkr2019.peatix.com (4/18上午10點起)

諮詢: dharmaspore@gmail.com

 

直播連結如下:

 

5月18日09:45-12:00

https://www.youtube.com/watch?v=dtnm72RFjHA

 

5月18日13:45-16:00

https://www.youtube.com/watch?v=yNmuHTUAISo

 

5月19日09:45-12:00

https://www.youtube.com/watch?v=Yzp4TrSqaKQ

 

5月19日13:45-16:00

https://www.youtube.com/watch?v=M-j6nmmaVxc

 

5月20日09:15-11:30

https://www.youtube.com/watch?v=bynDtS3wTBI

 

音訊直播 (中文)

https://mixlr.com/siddharthas-intent/

 

音訊直播 (英語)

https://www.ximalaya.com/zhubo/43060004/

 

所有時間均為新加坡標準時間 (GMT+8)。要轉換為您的時區:

HTTPs://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html